Moongro

Deze vacature is verstreken


Master Economie

Aan de hand van deze handleiding wordt op duidelijke en heldere wijze uitgelegd hoe een onderzoek opgezet kan worden en op welke wijze het schrijven van een economische scriptie het beste kan worden aangepakt.

1. Inleiding - Scriptie Master Economie

Het schrijven van een scriptie en het opzetten van het afstudeeronderzoek is elk jaar weer een grote opdracht voor de meeste studenten. Een groot gemis hierin is een duidelijke leidraad en handleiding voor het opzetten van een onderzoek en het schrijven van een goede afstudeerscriptie. Hierdoor lopen de gemiddelde student vaak vertraging op en duurt het afstuderen langer dan gepland. Hier wil Scriptie.nl een helpende hand bieden door deze scriptiehandleiding gratis ter beschikking te stellen. Aan de hand van dit document wordt op een duidelijke en heldere wijze uitgelegd hoe een onderzoek opgezet kan worden en op welke wijze het schrijven van een scriptie het beste kan worden aangepakt. Hierbij gaan we onder andere in op de verschillende soorten onderzoek en de wijze van rapportage. Voor elke grote studierichting hebben we een aparte scriptiehandleiding opgesteld omdat het afstuderen per richting duidelijke verschillen heeft.

Op Scriptie.nl vindt je verder nog handleidingen voor SPSS, onderzoek en statistiek. Alles wat je nodig hebt om het schrijven van een scriptie tot een goed einde te brengen. Ook kun je op Scriptie.nl gebruik maken van een enquêtemanager om statistische onderzoeken voor je scriptie uit te voeren.

1.1 Leerdoelen economische scripties - Scriptie Master Economie

Met het schrijven van een masterscriptie wordt het mastertraject afgesloten en rond de student deze studie af. Om dit onderdeel te kunnen voltooien wordt van een student verwacht dat hij alle kennis en vaardigheden die hij in de voorgaande jaren heeft opgedaan inzet om zelfstandig een onderzoek op te zetten en hier duidelijk en helder over rapporteert. Hiernaast blijft het schrijven van een masterscriptie een leerproces waarbij de volgende leerdoelen aan bod komen.

 • Langere tijd, zelfstandig aan een onderzoek kunnen werken.
 • Diverse bronnen kunnen raadplegen om een probleemstelling te formuleren.
 • Het kunnen selecteren van relevante informatie.
 • Een complexe verzameling van gegevens onder kunnen brengen in een helder en duidelijk verhaal.
 • De juiste methoden en meetinstrumenten kunnen selecteren en ontwerpen.
 • De resultaten kunnen analyseren en in een breder kader kunnen plaatsen.
 • Conclusies en meningen kunnen formuleren en eventuele aanbevelingen kunnen doen.

Op heldere wijze schriftelijk en mondeling kunnen rapporten.

1.2 Beoordelingscriteria economische scripties - Scriptie Master Economie

Voor elke opleiding gelden specifieke eisen aan het onderzoek en de scriptie. Maar er zijn ook een aantal algemene criteria waarop wordt beoordeeld. Gebruik deze criteria als een referentie en ga voor de zekerheid ook bij je eigen opleiding na of er nog aanvullende eisen zijn die niet in deze lijst staan genoemd.

 • Probleemstelling

Is de probleemstelling duidelijk geformuleerd en goed afgebakend?

Is het voor de lezer duidelijk wat tot je onderzoeksgebied hoort en wat niet?

Sluit je onderzoeksaanpak ook aan op de probleemstelling?

 • Inhoud

Is het probleem vanuit het juiste perspectief onderzocht?

Heeft het genoeg economische raakvlakken?

Heeft de scriptie voldoende diepgang en heeft het een gedegen theoretisch kader?

Zijn de resultaten van het onderzoek goed weergegeven en sluiten de conclusies en aanbevelingen goed aan?

 • Originaliteit

Is de scriptie origineel genoeg?

Wordt er een eigen visie gegeven?

 • Structuur

Is de opbouw logisch en consistent?

Heeft de scriptie een duidelijke structuur?

 • Uiterlijke verzorging

Ziet het geheel er professioneel uit?

Is er helder geformuleerd?

Kloppen de verwijzingen naar de literatuur?

2. Voorbereiding - Scriptie Master Economie

Voordat aan het schrijven van een scriptie kan worden begonnen moet er onderzoek gedaan worden en daarvoor zijn een aantal stappen te nemen. De eerste stap is de keuze van het onderwerp, hierna moet er een onderzoeksopzet worden geschreven en na goedkeuring kan er begonnen worden aan het daadwerkelijke verzamelen van gegevens door middel van het onderzoek.

2.1 Onderwerpkeuze - Scriptie Master Economie

In de keuze van het onderwerp is de student vrij om te bepalen waar zijn voorkeur naar uit gaat. Het onderwerp moet natuurlijk wel studie gerelateerd zijn en binnen de afstudeerrichting vallen. Voor het kiezen van een onderwerp zijn veel verschillende bronnen te gebruiken: stageverslagen, collegestof en werkstukken zijn bijvoorbeeld goede inspiratiebronnen om mee te beginnen. Probeer in samenspraak met je begeleider tot een goed onderwerp te komen, hij kan je adviseren over de haalbaarheid van je onderwerp.

2.2 Onderzoeksvoorstel - Scriptie Master Economie

Voordat je aan het onderzoek begint schrijf je eerst een onderzoeksvoorstel die door je begeleider wordt beoordeeld. Een onderzoeksvoorstel geeft inzicht in de manier waarop je van plan bent om je scriptieonderzoek uit te voeren. Deze moet worden goedgekeurd door je begeleider voordat je aan het onderzoek kunt beginnen. De volgende onderdelen komen over het algemeen voor in een onderzoeksvoorstel:

 • Aanleiding

Hier geef je aan wat de achtergrond en relevantie van je onderzoek is.

 • Probleemstelling

Hier geef je aan op welke vragen je antwoord wilt hebben. Dit wordt vaak ook de centrale onderzoeksvraag genoemd. Hiernaast onderbouw en beargumenteer je deze vragen.

 • Onderzoeksmethode

Hier geef je aan welke onderzoeksmethoden je gaat gebruiken om antwoord te geven op je probleemstelling.

 • Theoretisch kader

Hier geef je aan welke theorieën je gaat gebruiken.

 • Voorlopige inhoudsopgave

Hier komt de voorlopige inhoudsopgave en indeling in hoofdstukken.

 • Tijdsplanning

Hier geef je de tijdsplanning aan voor je project zodat het overzichtelijk is hoe je het onderzoek en het schrijven gaat aanpakken.

 • Bronnen

Hier geef je aan welke bronnen je hebt geraadpleegd tijdens je vooronderzoek en welke bronnen je gaat raadplegen tijdens het vervolgonderzoek.

3. Dataverzameling - Scriptie Master Economie

3.1 Onderzoeksmethoden - Scriptie Master Economie

Gegevens zijn op veel verschillende manieren te verzamelen. Er zijn verschillende kwantitatieve methoden die geschikt zijn om cijfermatig materiaal te verzamelen en die inzicht geven in relatief grote groepen. Daarnaast zijn er kwalitatieve methoden welke vaak worden gebruikt om meningen, opinies of kennis te meten. Over het algemeen zijn deze methoden het meest geschikt voor kleinere groepen omdat deze methoden vaak veel tijd per respondent kosten. Welke methode je kiest is erg afhankelijk van het onderwerp dat je hebt gekozen voor je onderzoek. Hieronder worden kort de meest voorkomende onderzoekstechnieken toegelicht. Vaak is bij een economische studie een literatuurstudie alleen niet genoeg en moet er ook vaak empirisch onderzoek worden uitgevoerd.

Kwalitatieve methoden

Observatieonderzoek

Bij observatieonderzoek wordt gebruikt gemaakt van systematische waarneming van bepaalde gedragingen van over het algemeen kleine groepen personen. Hierbij wordt alleen gelet op gedragingen die voor het onderzoek interessant zijn.

Open interview

Interviews worden vaak gehouden bij onderzoeken waar de onderzoeker de beleving of motieven van een respondent wil achterhalen. Vaak vindt dit plaats in de vorm van een tweegesprek maar het open interview kan ook in groepsvorm plaatsvinden.

Literatuuronderzoek

Bij literatuuronderzoek ga je op zoek in bestaande literatuur zoals boeken, tijdschriften, kranten, internet, bestaande onderzoeksverslagen etc. Vaak voer je literatuuronderzoek aan het begin van je onderzoek uit om je onderwerp af te bakenen en om je onderzoeksopzet op te kunnen stellen.

Kwantitatieve methoden

Surveyonderzoek

De methode wordt gebruikt om opinies, houdingen, kennis of meningen bij grote groepen mensen te meten. Dit wordt vaak gedaan door middel van enquêtes of vragenlijsten. Bij dit soort enquêtes wordt vaak gebruikt gemaakt van schalen, waarbij de deelnemer (vaak respondent genoemd bij dit soort onderzoeken) bij een vraag kan kiezen uit een beperkt aantal antwoordmogelijkheden (bijvoorbeeld keuze uit vijf antwoordenmogelijkheden). Voor scriptieonderzoek wordt vaak gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om een internetenquête op te zetten, hiermee heb je vaak een groot bereik en wordt de data vaak al overzichtelijk gepresenteerd door het enquêteprogramma.

Secundaire analyse

Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van al bestaande datasets, dus onderzoeksgegevens die al door andere onderzoekers zijn verzameld. Deze vorm wordt ook wel kwalitatief bureauonderzoek genoemd. Het grootste voordeel van deze methode is natuurlijk dat je niet zelf het onderzoek hoeft te doen, nadeel is wel dat je vaak niet een dataset vindt die aan je specifieke eisen voldoet.

Experimenteel onderzoek

Bij deze vorm van onderzoek wordt vaak een experiment opgezet om een bepaalde hypothese te testen. Hierbij is sprake van een effectmeting, je meet hierbij het effect van X op Y, dit wordt dan vaak een causaal verband genoemd. Ook wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een experimentele situatie, op deze manier kun je de controle over de situatie houden. Bij experimenteel onderzoek wordt niet gesproken over respondenten maar over proefpersonen.

Verder wordt de case study ook vaak als kwalitatief onderzoek gezien. Deze vorm wordt vaak gebruikt bij onderzoeken voor economische scripties. Bij een case study wordt één geval (een case) onderzocht. Het voordeel van deze methode is dat er diep op een case ingegaan kan worden. In het geval van een economische studie kan bijvoorbeeld een aspect van een organisatie als case worden gebruikt (bijvoorbeeld recruitement activiteiten). Het grote voordeel van deze methode is dat het veel nieuwe ideeën kan genereren en dus tot aanbevelingen voor een organisatie kan leiden. Het grote nadeel van de case study methode is dat de resultaten vaak alleen gelden voor de ene case en deze in veel gevallen niet gegeneraliseerd kunnen worden. Overigens kan een onderzoek ook bestaan uit meerdere case study's waar bijvoorbeeld meerdere onderdelen van een organisatie onderzocht kunnen worden.

4. Rapportage - Scriptie Master Economie

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd waarop gelet moet worden tijdens het daadwerkelijke schrijven van de scriptie. Hier wordt ingegaan op de opbouw en structuur van een scriptierapport, de scriptie-indeling, omvang en literatuur- en bronvermelding.

4.1 Opbouw & structuur - Scriptie Master Economie

Wanneer het onderzoek is afgerond en je conclusies hebt getrokken is het tijd om deze informatie tot een duidelijk, leesbaar en helder betoog te verwerken. In welke vorm je dit doet is afhankelijk van het onderwerp dat je hebt gekozen en of je een ontwerpopdracht hebt gedaan of een onderzoek hebt uitgevoerd. Waarschijnlijk heb je in de voorbereidende fase al een voorlopige hoofdstukindeling opgesteld en deze kan je dus goed gebruiken om de resultaten weer te geven. Het belangrijkste is dat je het verhaal logisch opbouwt en een duidelijke structuur aanhoudt zodat de lezer je betoog goed kan volgen. Een goede manier om dit te doen is door bij elk hoofdstuk in een korte inleiding aan te geven waar het hoofdstuk over zal gaan en door duidelijk aan te geven hoe dit in het geheel van je onderzoek past. Verder is het aan te raden om kort en bondig je betoog te doen, schrijf hier per paragraaf in één zin wat er in die paragraaf moet komen te staan. Aan de hand van deze steekwoorden bouw je vervolgens je paragraaf op. Gebruik hiervoor de gegevens die je nodig hebt om je probleemstelling te kunnen beantwoorden. Hiermee voorkom je dat je onnodig gaat uitweiden waardoor de kern van je verhaal minder goed overkomt. Verder is het aan te raden om de concept versie van je scriptie kritisch na te kijken maar dit ook door anderen te laten doen. Laat dit door verschillende mensen doen om zo te checken of het voor iedereen een duidelijk verhaal is en niet te technisch of ingewikkeld is voor sommige lezers.

4.2 Scriptie-indeling - Scriptie Master Economie

Een scriptie kan op de volgende manier ingedeeld worden, dit is een vrij algemene indeling en hiervan kan natuurlijk afgeweken worden als het onderwerp dat vereist.

- Voorblad.

- Titelpagina met daarop de titel, naam van de auteur, universiteit en faculteit, studierichting, inleverdatum en de naam van begeleider.

- Samenvatting.

- Inhoudsopgave.

- Inleiding met daarin het doel, onderwerp en probleemstelling van de scriptie.

- Weergave en argumentatie van de gebruikte methode / werkwijze.

- Weergave en argumentatie van de gehanteerde theorie .

- Weergave van de onderzoeksresultaten en de analyse.

- Conclusie en/of aanbevelingen.

- Literatuur- en bronverwijzingen.

 

Het doel van een scriptie is eigenlijk het zo duidelijk mogelijk beschrijven van wat je in elke fase van het onderzoek hebt gedaan. Dus in feite komt dat op het volgende neer:

 1. Formuleren van de doel- en vraagstelling (inleiding)
 2. Verzamelen van de data (methode)
 3. Het analyseren van de data (resultaten)
 4. Bediscussiëren van de resultaten (discussie)

 

4.3 Omvang - Scriptie Master Economie

De omvang van een scriptie verschilt vaak per opleiding maar over het algemeen wordt er voor een masterscriptie gericht op zo'n 35 tot 65 pagina's tekst (tussen de 20.000 en 40.000 woorden). Dit is exclusief inhoudsopgave, titelblad etc. Ga bij je opleiding na of dit ook voor jou geldt. Een grotere scriptie is niet altijd beter dan een kleine scriptie. Je kan beter een scriptie schrijven waarbij je zonder al teveel uitweidingen je betoog doet want vaak laten beoordelaars zich niet door de omvang van een rapport imponeren. Probeer ook niet over het maximale aantal woorden te gaan wanneer je dit niet goed kan beargumenteren.

Hieronder volgen nog een aantal punten die je scriptie absoluut moet bevatten:

 • Een goed leesbare en consequente lay-out.
 • Paginanummering.
 • Consequente opmaak van hoofdstuk- en paragraaftitels.
 • Het ontbreken van spel- en typefouten.
 • Een correct gebruik van interpunctie.
 • Functioneel gebruik van grafieken, schema's of tabellen waar in de tekst naar wordt verwezen.
 • Functioneel gebruik van opsommingen.

 

4.4 Literatuur- en bronvermelding - Scriptie Master Economie

Aan het eind van je scriptierapport voeg je een literatuurlijst en bronvermelding toe. Het is belangrijk om zo goed mogelijk te verwijzen naar de bronnen die je hebt gebruikt om de controleerbaarheid van je werk te vergroten. Op deze lijst zet je in alfabetische volgorde de literatuur die je hebt gebruikt, let er wel op dat je alleen de literatuur in de lijst zet die je daadwerkelijk hebt gebruikt voor je verslag. Verder verwijs je ook in je betoog zelf naar de bronnen die je hebt gebruikt, dit kan op de volgende manier, (eerste achternaam van de auteur, jaartal waarin de publicatie is verschenen, pagina's waar je de informatie kan terugvinden). Als er niet naar een specifiek stuk wordt verwezen dan laat men de verwijzing naar de pagina's meestal achterwege.

In de literatuurlijst worden bronvermeldingen over het algemeen als volgt opgenomen:

Voor boeken geldt

Achternaam, voorletter auteur. (datum van publicatie). Titel (cursief). Uitgeverij

Voorbeeld:

Jansen, A. (1998). Scripties schrijven. Amsterdam: Uitgeverij onderwijs.

 

Voor tijdschriften geldt

Achternaam, voorletter auteur. (datum publicatie). Titel artikel. Titel tijdschrift (cursief), jaargang/volume (issue, 1e periodiek), pagina's waar het artikel te vinden is.

Voorbeeld:

Jansen, A. (2000). Onderzoek en scripties. Tijdschrift voor scriptieonderzoek, 10(1), 35-37.

 

Voor internet bronnen geldt

Achternaam, voorletter auteur (datum publicatie). Titel (online). Plaats, uitgever. Beschikbaar op: (datum waarop het document werd geraadpleegd)

Voorbeeld:

Jansen. A (2001). Online handleiding scriptie schrijven (online). Amsterdam, Online scriptie instituut. Beschikbaar op: http://www.scriptieinstituut.nl/handleiding/ (Bekeken op 2 juni 2008).

 

Voor e-mail berichten geldt

Afzender (e-mailadres van afzender). (dag maand jaar). Onderwerp van het bericht (cursief). E-mail naar (e-mailadres van ontvanger).

Voorbeeld:

Jansen, A (albert@scriptie.nl). (02 juni 2008). Hulp met scripties. E-mail naar Jansen, B (jansen@scriptieinstituut.nl).

 

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu