Moongro

Deze vacature is verstreken

4.2 Opzet van een onderzoeksrapport - Onderzoeksmanual

Een onderzoeksrapport heeft vaak onderdelen die in elk rapport terugkomen. Afhankelijk van het onderwerp kan het natuurlijk op sommige punten verschillen. Een aantal van de algemene onderdelen worden hieronder uitgelegd.

 

 • Titelpagina

Een rapport begint altijd met een titelpagina waarop de titel staan, eventuele ondertitel, auteur, of het in het kader van een studie, opdracht etc. is, naam van de onderzoeksinstelling en begeleiders en datum waarop het rapport is verschenen.

 

 • Samenvatting

Hierin worden het onderzoek samengevat. Hier moeten sowieso de conclusies en resultaten in voor komen. De samenvatting moet onafhankelijk te lezen zijn en is bedoeld om een globaal overzicht te bieden.

 

 • Voorwoord

Persoonlijk stuk tekst met kort de eigen ervaringen tijdens het onderzoek en eventuele dankwoorden.

 

 • Inleiding

De aanleiding van het onderzoek wordt hier behandeld. Het doel van het onderzoek, de doelgroep, context, vraagstelling en opbouw wordt hier aangegeven.

 

 • Literatuurverkenning

Hier geef je kort een weergave van de stand van zaken in de literatuur over het onderwerp. Eventuele witte vlekken worden hier aangegeven en hoe het onderzoek daarop aansluit.

 

 • Probleemstelling en begrippenlijst

De probleemstelling wordt hier aangegeven en de hieruit volgende vraagstelling. Verder geef je hier de definiëring van begrippen aan.

 

 • Theorie en hypothese

Een eventuele theorie en hypothese kan hier worden geplaatst. Vaak is dit alleen het geval bij een toetsingonderzoek. 

 

 • Opzet en uitvoering van het onderzoek

Hier geef je een beschrijving van hoe het onderzoek is opgezet en hoe de uitvoering in z’n werk is gegaan. Eventueel kunnen onderdelen van dit hoofdstuk naar de bijlagen als het te lang blijkt te worden. Onder dit hoofdstuk valt het onderzoekstype en het onderzoeksontwerp, een beschrijving van de populatie en steekproef, beschrijving van de onderzoeksinstrumenten, de wijze van materiaalverzameling, verwerking van de gegevens en beschrijving van analysebeslissingen.

 

 • Resultaten

De onderzoeksvragen, theorie en hypotheses worden hier kort samengevat. Hier volgen nog geen interpretatie wel getalsmatige conclusies.

 

 • Conclusie en discussie

Hier worden de resultaten in verband gebracht met de vraagstelling en worden de conclusies en verbanden gelegd.

 

 • Evaluatie

Hier wordt het onderzoek geëvalueerd op product- en procesniveau. Er wordt dus gekeken naar de sterke en zwakke punten van het onderzoek, de leerervaringen en eventuele zaken die verkeerd zijn gegaan en in de toekomst anders zouden moeten. Verder wordt een onderzoekslogboek bijgevoegd waarin de dagelijkse besluiten en gebeurtenissen in staan.

 

 • Aanbevelingen

Hier kunnen eventuele aanbevelingen worden gedaan op basis van de conclusies en resultaten.

 

 • Suggesties voor verder onderzoek

Mochten er tijdens het onderzoek nieuwe vragen naar voren zijn gekomen of nog onbeantwoorde vragen overgebleven zijn dan kunnen hier suggesties worden aangegeven. Deze kunnen dan eventueel in een nieuwe onderzoek meegenomen worden.

 

 • Literatuur

In de literatuurlijst geef je op alfabetische volgorde aan welke literatuur je tijdens je onderzoek hebt gebruikt. Het is dan ook aan te raden om tijdens je onderzoek goed bij te houden welke bronnen je hebt gebruikt en wat je precies uit die bronnen hebt gehaald.

 

 • Bijlagen

Stukken die niet in je onderzoeksrapport past kan je in de bijlagen plaatsen. Denk hierbij aan vragenlijsten, observatieschema’s, codeerschema’s, brieven aan respondenten, etc.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu