Moongro

Deze vacature is verstreken

Disclaimer

Doel

Business-courses.nl heeft als doel Nederlandse studenten onafhankelijk en objectief te informeren over het aanbod van business-courses en vergelijkbare wervingsinstrumenten van Nederlandse topmultinationals. Business-courses.nl is niet verbonden aan één van de deelnemende bedrijven.

Disclaimer

De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Business-courses.nl kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de aangeboden informatie en beslissingen die daaruit voortvloeien. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van zulke beslissingen, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door business-courses.nl verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.

Copyright notice

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming business-courses.nl.